ข้อกำหนดการใช้งาน

รายการข้อกำหนดการใช้บริการเว็บไชต์ Lnwterm
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 9 มิถุนายน 2565


เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือในนามหน่วยงาน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" และบริษัท เทพเติม จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" เพื่อใช้บริการแพลตฟอร์ม Lnwterm.Com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ" โดยผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินเข้าสู่แพลตฟอร์ม เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและบริการจากร้านค้า ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเงื่อนไขการให้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เงื่อนไขการให้บริการ" ซึ่งผู้ใช้บริการควรมอ่านและทำตวามเข้าในเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการอย่างละเอียด โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังอีเมลล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อกำหนดการใช้บริการทั่วไป

 1. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ โดยการใช้บริการจะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยบริษัทมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการใช้งานต่อหลังจากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการ บริษัทถือว่าผู้ใช้บริการรยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ
 2. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อตกลงการให้บริการ ให้บริษัทเป็นผู้แก้ไขหรือเพิ่มเติมแต่เพียงผู้เดียว
 3. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือตลอดไปได้ตลอดเวลา โดยที่บริษัทไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 4. ก่อนหน้าที่ผู้ใช้บริการจะใช้บริการหรือเปิดบัญชีกับทางบริษัท ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมด
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสทที่จะให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 6. การใช้บริการหรือการเปิดบัญชี แสดงว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและให้ความยินยอมที่จะไม่สามารถเพิกถอนต่อข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างอิงในที่นี้และ/หรือมีลิงก์ไว้ในที่นี้

ความเป็นส่วนตัว

 1. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้บริการตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
 2. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ใช้บริการต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 3. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะยอมรับเงื่อนนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยการใช้บริการจะถือว่าเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

บัญชีและความปลอดภัย

 1. ในการใช้บริการผู้ใช้บริการจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนบัญชี โดยต่อไปนี้เรียกว่า "บัญชี" และรหัสผ่าน ตามดุลยพินิจของผู้ใช้บริการ แต่จะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือสร้างความไม่เหมาะสม บริษัทมีสิทธิ์ที่จะรับงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการล่วงหน้า
 2. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้งานเฉพาะบนแพลตฟอร์ม และผู้ใช้บริการควรแจ้งบริษัททันที เมื่อพบว่ามีการใช้งานบัญชีและรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ แม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้เป็นผู้ทำกิจกรรมการใช้บริการดังกล่าวก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะให้บริษัทระงับบัญชีได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากบริษัทตรวจพบการละเมิดข้อตกลงการใช้บริการ และจะไม่มีการคืนเงินคงเหลือใดๆอย่างถาวร
 5. ผู้ใช้บริการสามรถขอยกเลิกบัญชีของตนเองได้โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ [email protected] โดยผู้ใช้งานยังคงต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังทำการไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิก) โดยบริษัทจะไม่มีการคืนเงินคงเหลือในบัญชีให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกรณี

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเลือกสมัครบัญชีเพื่อใช้บริการด้วยอีเมลล์หรือแพลตฟอร์มโซเชี่ยลมีเดี่ยเพื่อสร้างบัญชี สำหรับใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีได้ด้วยตนเองภายหลังตามที่บริษัทกำหนด
 2. หากผู้ใช้บริการสมัครด้วยแพลต์ฟอร์มโซเชี่ยลมีเดี่ย บริษัทอาจะเข้าถึงข้อมูลตามที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ ผ่านทางผู้ให้บริการแพลต์ฟอร์มนั้นๆ ภายใต้นโยบายของบริษัท
 3. ผู้ใช้บริการจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของตนเองไว้เป็นความลับของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมรับว่าการใช้บริการใดๆ ถือว่าเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการใดๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ
 4. ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะไม่สามารถยกเลิกรายการ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเผิกถอนการให้บริการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ
 5. ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะให้บริษัททำการระงับบัญชีของผู้ใช้บริการกรณีที่มีการป้อนรหัสผ่านผิดกันเกินจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความจำนงในการยกเลิกการระงับบัญชีผู้ใช้กับบริษัทได้
 6. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านเข้าถึงบัญชี ผู้ใช้บริการสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านบัญชีของตนเองได้ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท โดยผู้ใช้บริการจำเป็นต้องระบุอีเมล์ที่ได้ให้ไว้ตอนสมัครบัญชี บริษัทขอสงวนสิทธิ์การช่วยเหลือใดๆในกรณีที่ผู้ใช้งานลืมอีเมล์หรือไม่สามารถเข้าถึงอีเมล์ของตนเองได้ เพื่อความปลอดภัยของบัญชีและบริษัท
 7. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัญชีเพื่อสำหรับใช้บริการเติมเงินเข้าสู่แพลตฟอร์ม ชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการใดๆที่บริษัทอาจมีการขยายขอบเขตการให้บริการในภายภาคหน้า
 8. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มของบริษัทนั้น บริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการจำหน่ายสินค้า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทที่ให้บริการเกม
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสทการใช้บริการ ดังนี้
  • การทำรายการที่มีการแจ้งข้อมูลที่ถูกปลอมแปลง
  • การทำรายการที่มียอดการใช้งานผิดปกติ ในลักษณะที่เป็นที่ต้องสงสัย ไม่พึงคล้ายการทำธุรกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป
  • การเติมเงินด้วยช่องทางการเติมเงินที่ไม่ใช่บัญชีเดิม หรือบัญชีที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้บนแพลตฟอร์มของบริษัท
 11. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการเติมเงินด้วยบัญชีธนาคาร/อีวอลเล็ท ที่ไม่ใช่บัญชีเดิม หรือบัญชีที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท บริษัทขอระงับการใช้งานการโอนดังกล่าว จนกว่าผู้ใช้บริการจะดำเนินการยืนยันตัวตนกับทางบริษัท และหากผู้ใช้บริการไม่ทำการยืนยันข้อมูลตามที่บริษัทกำหนดภายใน 7 วันทำการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันข้อมูลในทุกกรณี
 12. กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องในขั้นตอนการยืนยันตัวตนได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการยืนยันตัวทนให้กับผู้ใช้บริการในทุกกรณีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 13. บริษัทขอรับรองว่าจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่พึงพอใจดังนั้นการให้บริการใดๆของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท รวมทั้งระบบเคลือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษัท
 14. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ใช้ข้อผิดพลาดของระบบบนแพลตฟอร์มของบริษัทในการฉวยโอกาสสร้างประโยชน์ให้ตนเองหรือบุคคลอื่นจากการทำธุรกรรมใดๆ หรือใช้บริการใดๆของบริษัท หากตรวจพบมีการใช้ข้อผิดพลาดของระบบในการใช้งานบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ทำการคืนเงินคงเหลือในบัญชีในทุกๆกรณี และผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากบัญชีของผู้ใช้บริการ และถูกปรับเป็นจำนวน 10 เท่าของค่าเสียหายทั้งหมด และชำระค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความแทนบริษัททั้งหมด
 15. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าเงินในบัญชีผู้ใช้งานมีอายุ 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการทำการเติมเงินครั้งล่าสุด โดยเมื่อครบกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเงินคงเหลือในบัญชีผู้ใช้บริการออกทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการสามารถทำการต่ออายุได้โดยทำการเติมเงินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานก่อนครบกำหนด 6 เดือนหลังจากรายการเติมเงินครั้งล่าสุด
 16. ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าเงินที่ทำการเติมมายังบัญชีการรับเงินของบริษัทนั้น เป็นเงินที่ได้มาโดยชอบธรรม ไม่มีการทุจริตหลอกลวงให้ผู้อื่นกระทำการโอนเงินมายังบัญชีรับเงินของทางบริษัท หากบริษัทตรวจพบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการเป็นการถาวร และไม่ดำเนินการคืนเงินคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ถูกทุจริต และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัททั้งด้านชื่อเสียง และอื่นๆ และชำระค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความแทนบริษัททั้งหมด

การละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ

 1. หากบริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดังนี้
  • ระงับการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งานเป็นการชั่วคราว ตามแต่ดุลพินิจของบริษัท
  • ระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการเป็นการถาวร และไม่ดำเนินการคืนเงินคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. หากผู้ใช้บริการกระทำความผิดร้ายแรง จนเกิดความเสียหายแก่บริษัทในด้านต่างๆ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้บริการ และถูกปรับเป็นจำนวน 10 เท่าของค่าเสียหายทั้งหมด และชำระค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความแทนบริษัททั้งหมด

การสั่งซื้อและการเติมเงิน

 1. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทำการเติมเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้
  • บัตรทรูมันนี่
  • บัตรดีแทค
  • บัตรราเซอร์โกล
  • ทรูมันนี่วอลเล็ท
  • Promptpay (พร้อมเพย์)
 2. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้ด้วยตนเองในขั้นตอนการเติมเงิน
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการกรอกจำนวนเงินผิด การกรอกเลขบัญชีรับเงินผิด
 4. ผู้ใช้บริการยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะจากการซื้อสินค้า การเติมเงิน หรือการใช้บริการใดๆ
 5. ช่องทางการรับเงินที่ระบุ ใช้สำหรับชำระค่าสินค้าบนเว็บไชต์ www.webtermgame.com เท่านั้น ห้ามมีการนำบัญชีของทางบริษัทไปใช้ในการแอบอ้างใดๆทั้งสิ้น หากพบเจอจะมีการดำเนินคดีตามกฏหมายถึงที่สุด
 6. โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกให้ชำระค่าบริการตามช่องการชำระเงินของบริษัท ทางบริษัทขอแจ้งว่าทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับผู้ที่นำบัญชีของทางบริษัทไปใช้แอบอ้างทั้งสิ้น
 7. หากพบเบาะแสผู้นำบัญชีการรับเงินของทางบริษัทไปแอบอ้าง โปร Screenshort ภาพหน้าจอหลักฐานทั้งหมด แล้วส่งมาให้เราที่ Facebook : เทพเติม เพื่อช่วยให้เราดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป

การถอนเงินและการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเผิกถอนการให้บริการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสินค้าและบริการใดๆที่ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
 3. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงินคงเหลือภายในบัญชีผู้ใช้บริการไม่ว่าในกรณีใดๆ

นโยบายการคืนเงิน

 1. ผู้ใช้บริการสามารถทำการขอคืนเงิน (Refund) การเติมเงินที่ได้มีการชำระผ่านบัตรเครดิตของท่านได้ โดยจะต้องแจ้งขอคืนเงินภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ได้ทำการชำระเงินให้กับทางบริษัท โดยเงินที่ผู้ใช้บริการขอแจ้งขอคืนเงินมานั้น จะต้องไม่มีการนำไปซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไชต์
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการ กรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการแจ้งขอคืนเงินล่าช้ากว่า 7 วันนับจากวันที่ผู้ใช้บริการทำรายการ และ/หรือผู้ใช้บริการได้ดำเนินการนำเงินที่ได้มีการชำระเข้ามาไปซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไชต์เรียบร้อยแล้ว
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการ กรณีที่การชำระเงินนั้นไม่ได้เกิดความผิดพลาดที่ทางบริษัท อาธิเช่นผู้ใช้บริการชำระเงินเกินจำนวนที่ต้องชำระ, ผู้ใช้บริการทำรายการชำระเงินผิดพลาด และ/หรือความผิดพลาดอื่นๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทางบริษัท

คำรับรองของผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการมีอายุครบตามที่กฏหมายกำหนด หรือได้รับความยินยอมตามกฏหมาย ในการผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อผลด้านการเงิน หรือผลอื่นใดที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการ เป็นผู้กระทำหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้บริการ
 2. ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่ใช่บริการนี้ในการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการพนัน การค้าบริการทางเพศ การฟอกเงิน รวมถึงการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือกระทำการผิดกฏหมาย ดังนั้นหากเกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือบริษัทถูกให้ต้องรับผิดชอบใดๆ จากการที่ผู้ใช้บริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านการให้บริการของทางบริษัทเพื่อจุดประสงค์ข้างต้น บริษัทมีสิทธิ์ในการระงับการใช้บริการเป็นการถาวรในทันทีและ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ร้านค่าทุกประการ
 3. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ให้แก่บริษัทตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการฉนับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทุกประการ หากบริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้บริการปลอมแปลงข้อมูลและเอกสาร และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้น จะยินยอมหรือไม่ในการสมัครใช้บริการนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีของผู้ใช้บริการเป็นการถาวรได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียให้ให้แก่บริษัทและผู้ถูกแอบอ้างในทุกประการ

รายละเอียดการติดต่อ

Facebook Page : เทพเติม
หมายเลขโทรศัพท์ 098-524-6415

WebTermGame ใช้คุกกี้เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไชต์ของเรา และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไชต์ของเรา การใช้งานเว็บไชต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม